Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

     Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb.

     Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že mění přílohu č. 3 živnostenského zákona, a to následujícím způsobem:

     V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ na konci prvního sloupce se doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.

     Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání koncesované živnosti pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba vyjádření Ministerstva zemědělství tak, jak tomu je u výroby a úpravy kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Podnikání v prodeji těchto komodit není vázáno na schválenou provozovnu, která by se uváděla v rozhodnutí o udělení koncese (platí zde obecná pravidla pro oznámení provozovny podle § 17 živnostenského zákona). Smyslem úpravy je získat přehled o prodejcích uvedené komodity. Nová právní úprava nepřináší pro získání koncese v rozsahu předmětu podnikání výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů žádné změny v posuzování odborné způsobilosti ani v podmínkách, za kterých vydává stanovisko Ministerstvo zemědělství.

     Přechodná ustanovení:

     1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

     2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku. Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy od 17. října 2013.

     Úprava se bude vztahovat na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích (§ 44 živnostenského zákona).

     O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“, resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. V této souvislosti doporučujeme, z důvodu právní jistoty, aby o koncesi pro prodej požádali i podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny distribuují, případně prodávají konečným spotřebitelům.

     Pro informaci uvádíme definice jednotlivých komodit, na které se vztahuje daná úprava, včetně předpisů, které je upravují:

     • kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů);

     • konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu (§ 16 písm. a) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů);

     • lihovina = alkoholický nápoj
a) určený k lidské spotřebě,
b) mající určité organoleptické vlastnosti,
c) o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových,
d) vyrobený
i. buď přímo
- destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo
- macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo
- přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel uvedených v bodě 3 přílohy I nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení,
ii. nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami:
- s jinými lihovinami, nebo
- s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo
- s jinými alkoholickými nápoji, nebo
- s nápoji.

     V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na živnostenský úřad.
 

                                                                                         Bc. Roman Häusler

                                                                                vedoucí živnostenského odboru

Počet zobrazení: 2362
publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz