E-podatelna

E-podatelna

Elektronická adresa podatelny ÚMČ Praha 18 – Letňany : epodatelna@letnany.cz

Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

· zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – žádost o poskytnutí informace podle tohoto zákona nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem,

· zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

o  elektronické podání podle tohoto zákona musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (ust. § 37 odst. 4)

o  elektronické podání musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem podle ust. § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání

o  pokud je podání učiněno jinou formou, např. faxem, dálnopisem, elektronickým podáním bez uznávaného elektronického podpisu, musí být podání do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu, případně elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem

o  pokud má být stížnost podle tohoto zákona učiněna písemně, postupuje podavatel stejně jako v případě podání (viz výše)

· zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (ust. § 71) - podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným ve větě první.

 

Předepsané formáty elektronického podání

· Elektronické podání může být učiněno pouzeve formátech s příponou .rtf, .doc, .docx, .pdf, .jpg nebo jako prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

· Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh nesmí přesáhnout 10 MB celkem.

· Elektronická podání na technických nosičích dat (CD-ROM, DVD-ROM, Flashdisk) lze přímo předávat do podatelny ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 -Letňany nebo na detašovaném pracovišti Nový Prosek, Chotěšovská 680/1, Praha 9 – Letňany.

 

Nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn „škodlivý kód“

Přijaté datové zprávy, které:

a) budou obsahovat chybný formát nebo počítačový program, který by mohl způsobit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích (dále jen „škodlivý kód“), tzn. zavirovány, nebudou uloženy, ale automaticky smazány

b) budou obsahovat samospustitelné soubory, nebudou uloženy, ale budou antivirovým programem okamžitě smazány

c) budou podáním typu nevyžádaného obchodního sdělení (spam), budou prostřednictvím antispamového filtru lokalizovány a po kontrole smazány.

 

Doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

a) v analogové podobě: pokud je úřadu doručen dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, a lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesilatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, úřad dokument dále nezpracovává. Není-li úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

b) v digitální podobě: úřad postupuje podle odstavce a) obdobně pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě.

publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz