Matrika

Šimková Nikola          tel. 284 028 148        nikola.simkova@letnany.cz

matrikářka

Blažková Monika       tel. 284 028 130        blazkova@letnany.cz

matrikářka

  

Oddělení matrik

Oddělení matrik Úřadu m. č. Praha 18 vyřizuje záležitostí týkající se matriční agendy (sňatky, úmrtí, narození, změny jména a příjmení, státní občanství) a další záležitosti, které spadají do matriční agendy.

Tuto agendu vykonává pro občany Letňan, Čakovic, Miškovic a Třeboradic.

Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají ve čtvrtek a v pátek, využijte k vyřízení svých záležitostí ostatní dny (pondělí, úterý a středa). Ve čtvrtek a v pátek je možná návštěva pouze po telefonické domluvě.

 • vede matriky a sbírky listin, vykonává v nich zápisy, včetně jejich změn, dodatečných zápisů, záznamů, rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů, vydává výpisy z matrik a potvrzení, povoluje nahlédnout do matriky a vede abecední jmenný rejstřík pro každou matriční knihu
 • přijímá oznámení o narození, provádí kontroly podle dokladů, provádí zápisy o narození do matriční knihy, vystavuje rodné listy
 • sepisuje zápisy o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • vystavuje osvědčení k církevnímu sňatku
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, provádí jejich kontrolu podle dokladů, vystavuje oddací listy, přijímá prohlášení o uzavření manželství
 • rozhoduje o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu
 • přijímá listy o prohlídce mrtvého, provádí kontrolu podle předepsaných dokladů, provádí zápisy zemřelých do knih úmrtí, vystavuje úmrtní listy
 • vyznačuje změnu stavu sňatkem oddělením příslušné části občanského průkazu
 • zpracovává o každém narození, uzavření manželství a úmrtí statistické hlášení a měsíčně je odesílá Českému statistickému úřadu
 • předává hlášení o matričních událostech ohlašovně
 • zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně - narození, uzavření manželství a úmrtí občanů ČR v cizině nebo občanů, kteří získali státní občanství ČR
 • zajišťuje zasílání matričních dokladů do ciziny
 • provádí dodatečný záznam do matričních knih na základě prohlášení rodičů o volbě státního občanství
 • provádí dodatečné zápisy, dodatečné záznamy a opravy zápisů v matričních knihách
 • vybírá správní poplatky za úkony týkající se matričních událostí a souvisejících správních rozhodnutí
 • provádí zápisy jména a příjmení
 • vydává rozhodnutí ve věci změny jmen a příjmení
 • přijímá žádost osoby ženského pohlaví (příp. jejích rodičů, je-li nezletilá) o zápis příjmení i ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice
 • přijímá prohlášení občana, že bude užívat dvě jména
 • organizačně zajišťuje průběh svatebních obřadů
 • pro potřeby úřadu upravuje lexikon obcí z hlediska vyznačování územních a matričních změn
 • přijímá žádosti cizinců a osob bez státního občanství (bezdomovci) o udělení státního občanství ČR, ověřuje údaje v dotazníku o udělení státního občanství republiky, provádí pohovor o znalosti českého jazyka
 • zajišťuje složení státoobčanského slibu do rukou tajemníka úřadu
 • vydává osvědčení o státním občanství
 • vystavuje Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • oznamuje nabytí státního občanství České republiky ohlašovně místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu v České republice, Policii ČR a Ministerstvu vnitra,
 • přijímá prohlášení o nabytí státního občanství České republiky občanů Slovenské republiky
 • při nesplnění podmínek stanovených zákonem vydává rozhodnutí, kterým prohlášení odmítá
Počet zobrazení: 946
publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz