Živnostenský odbor

Pracoviště: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 18, Praha 9 – Letňany,  Bechyňská 639

 

Možnosti spojení na odbor:
 

Vedoucí odboru: Bc. Roman Häusler

Telefon: 284 028 165
Fax:       284 028 225
E-mail: roman.hausler@letnany.cz

Zástupce vedoucího odboru - referentka kontroly: Bc. Hana Mráčková

Telefon: 284 028 156
Fax:       284 028 225
E-mail: hana.mrackova@letnany.cz

Referentka registrace: Hana Štěpánová

Telefon: 284 028 175
Fax:       284 028 225
E-mail: hana.stepanova@letnany.cz

Referentka registrace: Věra Konečná

Telefon: 284 028 162
Fax:       284 028 225
E-mail: věra.konecna@letnany.cz

Referentka registrace: Zuzana Náprstková

Telefon: 284 028 224
Fax:       284 028 225
E-mail: zuzana.naprstkova@letnany.cz

Referent kontroly: Jiří Špaček

Telefon: 284 028 181
Fax:       284 028 225
E-mail: jiri.spacek@letnany.cz

 

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 18

 

 • Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem   č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává činnosti centrálního registračního místa.
 • Vydává fyzickým a právnickým osobám výpisy ze živnostenského rejstříku, jimiž podnikatelé prokazují své živnostenské oprávnění.
 • Rozhoduje o udělení koncese a následně vydává výpis z živnostenského rejstříku.
 • Na základě oznámení změn, zapisuje tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku.
 • Informuje podnikatele o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku.
 • Na základě oznámení  podnikatele přerušuje provozování živnosti na dobu určitou.
 • Zasílá výpisy, případně jiným způsobem  sdělí údaje o živnosti a o podnikateli příslušným orgánům dle zákona.
 • Vybírá správní poplatky za úkony dle živnostenského zákona, a to podle  položky  24 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Na základě žádosti podnikatele ruší živnostenská oprávnění.
 • Je provozovatelem živnostenského rejstříku. Na požádání vydává v listinné nebo elektronické podobě  úplný výpis, částečný výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
 • Údaje vedené v živnostenském rejstříku a jejich aktualizaci předává do centrálního registru živnostenského podnikání.
 • Spolupracuje s hospodářskými komorami.
 • Provádí kontrolní činnost v rozsahu zákona o živnostenském podnikání a zákona o státní kontrole. Rozhodnutím ukládá podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.
 • Ukládá podnikatelům pokuty za porušení povinností podle § 62 - 64 živnostenského zákona, projednává přestupky podle § 61 živnostenského zákona.
 • Ukládá blokové pokuty za přestupky do 5.000 Kč podle § 61 odst. 5 a za správní delikty  podle § 62 odst.5 živnostenského zákona do 5 000 Kč.
 • Podle ustanovení § 58 odst.2,3 a 4 živnostenského zákona rozhoduje o pozastavení provozování živnosti a o zrušení živnostenského oprávnění (sankční opatření).
 • Spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, orgány kontroly a orgány činnými v trestním řízení. Jednotlivé specializované orgány informuje o porušování příslušných zvláštních předpisů podnikateli.
 • Vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů v okruhu své působnosti.
 • Provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených ust. § 9 až 12, § 14 odst. 2, § 14a až 16 a §18 v oblasti obchodu a služeb zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ukládá pokuty za porušení zákona.
 • Je dozorovým orgánem dle zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních (kontrola značení tabákových výrobků, kontrola zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin).
 • Vede agendu zemědělských podnikatelů  podnikajících podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

 

Oddělení kontrolní

Kontrolní oddělení - spadá pod Živnostenský odbor

 • Kontrolní oddělení zajišťuje výkon živnostenské kontroly podle § 60a a § 60b zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností. Výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kontrolní oddělení  provádí kontrolu dodržování nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kontrolní oddělení vede správní řízení o uložení pokuty; při závažném porušení podmínek pro provozování živnosti stanovené rozhodnutím o uložení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy vede  správní řízení o pozastavení provozování živnosti, případně o zrušení živnostenského oprávnění. Projednává přestupky podle § 61 živnostenského zákona. Ukládá blokové pokuty za přestupky do 5.000 Kč podle § 61 odst. 5 a za správní delikty podle § 62 odst.3 živnostenského zákona do 5 000 Kč . Spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, orgány kontroly a orgány činnými v trestním řízení. Jednotlivé specializované orgány informuje o porušování příslušných zvláštních předpisů podnikateli .Vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů v okruhu své působnosti.

 

 

Oddělení registrace

Oddělení registrace - spadá pod Živnostenský odbor

 • vydává  výpisy ze živnostenského rejstříku, jimiž podnikatelé prokazují své živnostenské oprávnění
 • na základě žádosti rozhoduje o udělení koncese
 • vykonává  činnosti centrálního registračního místa
 • na základě žádosti vydává výpisy ze živnostenského rejstříku

 

Evidence zemědělského podnikatele

Lhůta k vyřízení: bez zbytečného odkladu

Způsob podání žádosti:

Fyzická nebo právnická osoba,která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat, a to u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Příslušným obecním úřadem k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu  fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby .

K vyplněné „Žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele“ (žádost je k dispozici na odboru živnostenském nebo na informačních centrech Úřadu MČ Praha 18) je nutné doložit:

 • u fyzické osoby a statutárního orgánu  právnické osoby - průkaz totožnosti
 • u právnické osoby  – výpis z obchodního rejstříku

Správní poplatky

 • Zápis zemědělského podnikatele do evidence (vydání osvědčení): 1000,- Kč
 • Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500,- Kč
 • Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele: 100,- Kč

Právní úprava

§ 2 e až 2 h zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství

  

Poskytování údajů z živnostenského rejstříku:

 

Živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 18 je provozovatelem živnostenského rejstříku.

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě

a) podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona,
b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,
c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

 

Lhůty pro vyřízení podání

Splní-li ohlašovatel  všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad  zápis do živnostenského rejstříku  do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. V případě  koncesované živnosti do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělením koncese  živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Lhůty pro vyřízení ostatních podání:

 • dle správního  řádu, tj. v jednoduchých věcech bez zbytečného odkladu
 • pokud nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení  řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat,někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ
b) nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

Forma podání

Osobně, nebo na základě plné moci na živnostenském odboru.

 

Odvolání

O odvolání proti rozhodnutí živnostenského odboru rozhoduje nadřízený orgán - živnostenský a občanskosprávní odbor Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha l.

Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to podáním u živnostenského odboru Úřadu MČ Praha 18.

 

Přehled  nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých živnostenské úřady jednají a rozhodují (k §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 • Zákon č. 455/1991 Sb., ,o živnostenském  podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon  č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění  pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.334/1992 Sb., o správě daní a poplatků , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Užitečné odkazy:

Přílohy ke stažení ( www.mpo.cz )

·         Základní Jednotný registrační formulář JRF pro fyzickou osobu

·         Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu

·         Základní  Jednotný registrační formulář JRF pro právnickou osobu

·         Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu

·         Příloha - statutární orgán

·         Příloha pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení

·         Pokyny k příloze pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení

·         Zvláštní příloha pro finanční úřad

·         Pokyny ke zvláštní příloze pro finanční úřad 

·         Příloha - předmět podnikání

·         Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné

·         Příloha - odpovědný zástupce

·         Prohlášení odpovědného zástupce

·         Příloha - provozovny

·         Organizační složka

·         Změnový list

·         Pokyny k Změnovému listu

 

SPRÁVNÍ POPLATKY

podle  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 24):

a) ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání: 1 000,- Kč
b) další ohlášení živnosti: 500,- Kč
c) přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání: 1 000,- Kč
d) přijetí další žádosti o koncesi: 500,- Kč
e) změna rozhodnutí o udělení koncese: 500,- Kč
f) vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost: 500,- Kč
g) vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100,- Kč
h) vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost : 20,- Kč za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona: 50,- Kč

Předmětem poplatku není:

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 • změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 • změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
 • změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

 • pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi
 • poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede
 • je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě
 • bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno

Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Co nelze na našem odboru vyřídit:

 • podávání telefonických informací o podnikatelích
 • reklamace na kvalitu a množství zakoupeného zboží nebo kvalitu poskytovaných služeb
 • stížnost na podávání alkoholu mladistvým a narušování veřejného pořádku v okolí pohostinských zařízení

 

Zároveň je Živnostenský odbor ÚMČ Praha 18 veden jako kontaktní místo Hospodářské komory ČR

Kontaktní místajsou oblastními konzultačními středisky Hospodářské komory ČR. Slouží k podpoře podnikání a podnikatelů na území ČR.

Cílem kontaktních míst je poskytování informačních a poradenských služeb a dále navigaci v systému podpory podnikání dostupné z EU, státu a krajů. Vybraná kontaktní místa dále zajišťují fungování Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a také jsou schopna prostřednictvím služby Czech POINT vydat ověřené výpisy z Informační a veřejné správy (ISVS). V této oblasti dnes nabízejí výpisy z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku , obchodního rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, podání kontaktním místem veřejné zprávy podle § 72 živnostenského zákona,výpis z bodového systému řidiče,výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis ze systému MA ISOH.

Podnikatelé mohou dále oslovovat kontaktní místa v následujících situací:

·         asistence při vstupu do podnikání

·         obecné poradenství pro podnikání

·         dotační poradenství

·         poradenství při podnikání v zahraničí, proexportní poradenství

·         zprostředkování obchodních kontaktů

Podnikatel se může na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře.

Další služby

Informační servis:

Na kontaktních místech naleznete materiály k nejnovějšímu dění v Hospodářské komoře České republiky i podnikatelském prostředí obecně. Můžete si objednat zasílání týdenního elektronického zpravodaje Hospodářské komory České republiky, měsíčníku Komora.cz či jiných informačních a vzdělávacích materiálů.

Nabídka služeb a výhod pro členy:

Kontaktní místa Vám poskytnou vždy čerstvé informace o tom, jaké služby a výhody nabízí hospodářská komora svým členům.

Konferenční servis:

Má-li Vaše firma v plánu uspořádat reprezentativní setkání s obchodními partnery, seminář, konferenci či jinou akci, lze k tomu využít prostor kontaktních míst a objednat si i služby s organizací takové akce související.

Zprostředkování kontaktů

Regionální informace a kontakty:Všechna kontaktní místa jsou úzce provázána s podnikatelským prostředím i orgány státní správy a samosprávy na místní úrovni. Kdykoli Vám proto poskytnou informace a kontakty, které Vám chybějí pro Vaše podnikání.

Zprostředkování obchodních kontaktů:

Máte-li zájem o poskytnutí nabídky Vaší firmy či naopak o získání informace o poptávkách, jsou tu pro Vás specializované služby kontaktních míst, která mohou Vaši firmu zaregistrovat do databáze firem a produktů vedených Hospodářskou komorou České republiky či poskytnout Vám dle Vámi nastavených kritérií filtrované informace z této databáze obsahující aktuálně téměř 250 tisíc kontaktů na podnikající fyzické a právnické osoby. V databázi nabídek a poptávek Vám také můžeme pomoci vyhledat tu vhodnou pro Vás.

Počet zobrazení: 772
publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz