Národní síť Zdravých měst ČR - NSZM

 

Základní informace o NSZM

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala  nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo 1300 Zdravých měst, obcí a regionů ve 30ti evropských zemích. Podrobné informace na www.zdravamesta.cz

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice.

Usnesením ZMČ č. 118/Z5/14 byla jmenována Komise Zdravého města, místní agendy MA21 a komunitního plánování sociálních služeb ve složení:

 

Michaela Řepová         MČ Praha 18 - zástupkyně starosty, předsedkyně komise
Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Praha 18
Mgr. Zdeněk Ocelka MČ Praha 18 - referent krizového řízení
Mgr. Markéta Kolářová ÚMČ Praha 18 - vedoucí OSPZ
Bc. Marcela Horešovská ÚMČ Praha 18 - vedoucí OŠKT
Bc. Jolana Straková ÚMČ - OSPZ
Bc. Blanka Zahradníková ÚMČ Praha 18 - koordinátorka ZM a MA21
Ivana Kadlečková nezisková organizace
Marcela Dudková podnikatelský sektor
Mgr. Vladislav Fryč zástupce za veřejnost
   

 

Usnesením Zastupitelstva č. 36/Z2/09 dne 28. května 2009 bylo schváleno členství MČ Praha 18 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

  • Zároveň byla schválena „Deklarace Zdravého města“ a politikem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 byl pověřen starosta Mgr. Ivana Kabický.
  • Koordinátorem „Projektu Zdravé město a místní Agendy 21“ byl pověřen Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18.

Co jsou Zdravá města, obce, regiony

„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN-WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není
pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Pojem Zdravé město, obec, region

„Zdravou“ může být municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím,  kvalitou života a udržitelným rozvojem – a ptá se svých obyvatel na jejich názory.  Nejedná se tedy „pouze“ o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.

Vize Zdravého města (obce, regionu)

  • Udržitelné město
  • Město pro děti
  • Zdravý život jako móda, hobby
  • Město jako domov
  • Město informací a technologií
  • Prosperující město
  • Naše město stojí za to vidět
publicita projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz